Medalla de la Comtal Vila de Ripoll

El 30 de novembre de 1997, el President del Grup d’Història del Casal, el Sr. Jaume Vellvehí i Altimira, rebia de mans de l’Il.ltre. Alcalde de Ripoll, el Sr. Eudald Casadesús i Barceló, la medalla de bronze de la Comtal Vila de Ripoll, en el marc dels actes d’ofrena de la reproducció de l’Estendard dissenyat el 1893 per Josep Puig i Cadafalch.

AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL

MARIA CARME ARIMANY I RAULET, SECRETÀRIA HABILITADA DE L’AJUNTAMENT DE LA COMTAL VILA DE RIPOLL (Ripollès).

CERTIFICO: Que l’ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 27-10-1997, va adoptar, entre d’altres, el següent acord, i que en la seva part es transcriu:

7.2. ACORD DE CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE LA VILA AL GRUP D’HISTÒRIA DEL CASAL DE MATARÓ

Amb motiu de la tasca portada a terme per l’entitat mataronina Grup d’Història del Casal de Mataró, per tal de retornar a Ripoll l’estendard de Josep Puig i Cadafalch, que fou donat per un grup de mataronins l’any 1893 amb motiu de la reconstrucció del Monestir de Ripoll i que es va fer malbé l’any 1936, la Comissió de Govern, de data 30-09-1997, va acordar incoar expedient per tal de resoldre si s’escau la concessió de la medalla de la vila a dita entitat.

Vist l’informe realitzat al respecte.

Sotmesa la proposta a votació per part de l’alcaldia, aquesta és aprovada per unanimitat dels setze membres presents en aquest acte, dels disset que de fet i de dret integren la Corporació i, s’acorda:

7.2.1 Concedir la medalla de bronze de la vila al Grup d’Història del casal de Mataró per la seva iniciativa que ha permès que el monestir de Santa Maria de Ripoll torni a lluir l’estendard de Josep Puig i Cadafalch.

7.2.2. Comunicar aquest acord al Grup d’Història del Casal de Mataró pel seu coneixement i a fi de concretar l’acte de lliurament.

I, perquè així consti lliuro el present d’ordre i amb el vist-i-plau de l’alcalde president, senyor Eudald Casadesús i Barceló, fent l’atenuant a què es refereix l’article 27 de la llei 30/92 de 26 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, a Ripoll, vint-i-vuit d’octubre de mil nou-cents noranta-set.

Vist i plau,

L’alcalde president

Grup d'Història del Casal

A %d bloguers els agrada això: